Käyttöehdot


Käyttöehdot

SCROLL DOWN

Käyttöehdot


Käyttöehdot

1. Yleistä

Túlka-tulkkauspalvelu (”Palvelu”) on Barona Group Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoama tulkkaus- ja tulkkien välityspalvelu (”Palvelu”), jonka avulla Palvelun asiakkaat (”Asiakas”) saavat tulkkauspalvelua Palveluun rekisteröityneiltä tulkeilta (”Tulkki”). Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) sitovat myös soveltuvin osin vain palvelun sivuilla vierailevia palvelun käyttäjiä. Kaikista Palvelua käyttävistä, mukaan lukien Asiakkaat ja Tulkit, käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”Käyttäjä”. Palveluntarjoaja toteuttaa ja tarjoaa Palvelun näiden käyttöehtojen (”Ehdot”) mukaisesti. Näitä Ehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä aina kun Palvelua käytetään. Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot rekisteröityessään Palveluun, ladatessaan Palveluun liittyvän applikaation tai ohjelmiston taikka jatkamalla muutoin Palvelun käyttöä. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös Palveluun liittyviin ohjelmistoihin.

2. Palvelun toteutus

Palvelu toteutetaan videopuheluna Asiakkaan ja Tulkin välillä.

Tulkki vastaa, että toimeksianto tehdään sen edellyttämällä ammattitaidolla ja Tulkin tulee toimeksiantoa suorittaessaan noudattaa Túlkan sääntöjä, jotka esitetään tulkkikoulutuksessa.  

Kaikista toimeksiannoista tehdään Tulkin ja Asiakkaan välillä Palvelun välityksellä tilaus sähköisesti.

Palveluntarjoaja toteuttaa Asiakkaalle Palvelun ja siinä yksilöidyt toimenpiteet Asiakkaan käyttöön Tulkin ja Asiakkaan välillä sovitun aikataulun mukaisesti.

Ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu, Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.

3. Palvelun käyttö

Palvelun käyttö saattaa vaatia Telegram -mobiiliapplikaation, muun mobiiliapplikaation tai ohjelmiston lataamisen.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain näiden Ehtojen mukaisesti. Palvelut on tarkoitettu Käyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta uutta teosta tai uutta palvelua tai käyttää palvelua kaupallisesti hyödykseen.

Palvelun toimittaminen ei muodosta työsuhdetta minkään osapuolien välille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta, mukaan lukien Palveluun liittyvät asiakastunnukset, salasanat tai vastaavat), taikka Palvelua koskevaa sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Palvelu toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen, Palvelu tarjotaan sellaisena kun se on, eikä Palveluntarjoaja tai Tulkki anna mitään vakuuksia tai vakuutuksia Palveluun liittyen.

Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä edelleen Palvelua tai mitään osaa siitä. Käyttäjä tai hänen edustajansa, mikäli Käyttäjä on alaikäinen, on vastuussa Palveluntarjoajalle tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle kaikesta Palvelun tai sen osan väärinkäytöstä aiheutuvasta toimista. Käyttäjä sitoutuu hyvittämään Palvelutarjoajalle kaikki palvelun väärinkäytöstä aiheutuvat korvaukset ja vahingot sekä kaikki kolmansien osapuolien esittämistä vaateista syntyvät korvaukset.

4. Korvaus Palvelun käytöstä

Palvelun toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä Asiakas ole velvollinen maksamaan, eikä Tulkki ole oikeutettu saamaan korvausta tulkkauspalvelun suorittamisesta tai muista tämän sopimuksen alaisista palveluista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelu maksulliseksi tulevaisuudessa.

5. Palvelun ylläpito

Palveluntarjoaja hallinnoi Palvelua ja myöntää Käyttäjälle tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat Palvelun käyttöön.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytettävissä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä tai täysin virheettömästä toiminnasta eikä Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta, kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

Keskeytyksistä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa ja keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi koko Palvelu tai sen osa.

6. Immateriaalioikeudet

Tällä sopimuksella ei siirretä mitään immateriaalioikeuksia. Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat Palveluntarjoajalle.

Palveluja saa käyttää vain sovittuun tarkoitukseen. Käyttäjällä ei ole oikeutta osaksikaan kopioida, muutoin jäljentää, tallentaa, siirtää, edelleen lähettää, jaella, julkaista, liittää toiseen materiaaliin tai ladata omalle tietokoneelleen millään keinolla mitään palveluun liittyvää materiaalia ilman Palveluntarjoajan nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. Tulkilla on tekijänoikeus tulkkaukseensa, mutta tulkin käyttöoikeus tulkkaukseen on salassapitovelvoitteen rajoittama. Tulkkauksen saa tallentaa vain Tulkin nimenomaisella suostumuksella ja tallennetta saa käyttää vain erikseen kirjallisesti sovitulla tavalla.

Kaikki Palveluihin liittyvien tavara- ja tuotemerkkien sekä yritys- ja liiketunnusten käyttäminen on kielletty ilman Palveluntarjoaja nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta.

Näiden Ehtojen vastainen menettely voi johtaa vahingonkorvaus- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Palveluntarjoaja voi sulkea Käyttäjän pääsyn Palveluun, mikäli Käyttäjä menettelee käyttöehtojen vastaisesti.

7. Kolmannen osapuolen palvelut

Mahdollisiin Palvelun kautta tarjottaviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja/tai palveluihin pääsystä, niiden käytöstä, toimivuudesta eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja/tai palveluiden kautta.

8. Tietosuoja ja tietoturva

Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun käytön edellyttämät, tarpeelliset tiedot. Käyttäjä on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Palveluntarjoajalle. Käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon ja on Käyttäjä vastuussa kaikista toimista, joita tämän tunnuksella ja salasanalla tehdään Palvelussa.

Palvelu on toteutettu henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät Käyttäjän hallinnoimat laitteet, yhteydet tai ohjelmistot aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille.

 Palveluntarjoajan tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa [www.túlka.com]

9. Kilpailukielto

Tulkki sitoutuu olemaan perustamatta yhtiötä tai palvelua, joka kilpailisi suoraan Palveluntarjoajan kanssa, ja olemaan toimimatta suoraan tai välillisesti osakkeenomistajana tai yhtiömiehenä kilpailevassa liiketoiminnassa ja olemaan muutoin osallistumatta kilpailevaan toimintaan itse, suoraan tai omistamiensa ja johtamiensa yhtiöiden kautta, sinä aikana kun Tulkki on rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi.

 Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä kilpailukieltoehdolla EI rajoiteta Tulkin mahdollisuuksia toimia tulkkina tai suorittaa tulkin tehtäviä laajemmin kuin mitä edellä on nimenomaisesti todettu..

10. Salassapito

Tulkilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus sen tiedon suhteen, jonka hän on saanut tietoonsa Palvelujen yhteydessä, eikä hän saa käyttää sitä henkilökohtaisesti hyödykseen taikka luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle.

 Tulkki ymmärtää, että Palvelua tai muuta tulkkaustehtävää suorittaessaan saattaa hän saada tietoonsa Asiakkaan, Palveluntarjoajan tai jonkun taloudellista asemaa, terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia oloja koskevan seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden, tai muun tiedon, joka tulisi ymmärtää luottamukselliseksi (”Luottamuksellinen tieto”). Tulkki sitoutuu olemaan ilmaisematta Luottamuksellista tietoa sivulliselle, jollei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemiseen tai jollei laissa ole muuta säädetty. Lisäksi Tulkki sitoutuu olemaan paljastamatta saamiaan Luottamuksellisia tietoja kolmannelle, olemaan käyttämättä Luottamuksellista tietoa muuhun tarkoitukseen kuin saamansa toimeksiannon mukaisten tehtävien suorittamiseen ja toimeksiannon päättyessä sekä muulloinkin pyydettäessä jättämään Asiakkaalle kaiken Asiakkaan aineiston riippumatta aineiston fyysisestä muodosta tai ulkoasusta. Mikäli luottamuksellista tietoa lähetetään Tulkille etukäteen, Asiakkaan kirjallisella ilmoituksella Tulkin tulee tuhota tai hävittää Asiakkaan lähettämä aineisto.

Edellämainittu ei koske sellaisen Luottamuksellisen tiedon käyttöä, joka tulee julkiseksi muutoin kuin luvattomasti, tai johon kohdistuu luovutusvelvollisuus lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen taikka tuomioistuimen päätöksen perusteella.

Salassapitositoumus on voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

11. Vastuunrajoitus

Palvelu toteuttaminen perustuu Tulkkien vapaaehtoisuuteen, eikä Palveluntarjoajalle tai Tulkille synny mitään velvoitetta suorittaa Palvelua, eikä Palveluntarjoajalle tai Tulkille synny mitään korvausvelvoitetta Asiakasta kohtaan Palvelun suorittamiseen tai suorittamatta jättämiseen liittyen.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Palveluntarjoaja tai Tulkki vastaa mistään Asiakkaalle, muulle Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolella mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

13. Käyttöehtojen muutokset

Nämä Ehdot ovat saatavilla osoitteessa [www.túlka.com] Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjällä muutoksista Palvelun yhteydessä muuttamalla näitä Ehtoja osoitteessa[www.túlka.com] ja olennaisista muutoksista Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jatkamalla Palvelun käyttöä sen jälkeen kun Ehdot ovat muuttuneet, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun muuttuneita ehtoja.

Barona Technologies Oy

Y-tunnus: 27100714

Osoite: Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki                   

Puhelin: 020 198 3460 / 050 410 8709                                       

Fax: -                  

E-mail: huda@tulka.com  

www: www.tulka.com           

Yhteyshenkilö: Huda Elwan

 

 

Tietosuojaseloste


Túlkan tietosuojaseloste

SCROLL DOWN

Tietosuojaseloste


Túlkan tietosuojaseloste

Barona Oy | asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/99, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)  

Barona Oy (”Rekisterinpitäjä”) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut suojaamaan Rekisterinpitäjän tuotteita ja palveluita (”Palvelu”) käyttävien henkilöiden sekä sidosryhmien edustajien tietoja (Palvelun käyttäjät ja sidosryhmien edustajat yhdessä ”Rekisteröity”) yksityisyyttä. Rekisterinpitäjän asiakas- ja markkinointirekisteri (”Rekisteri”) sisältää seuraavat osarekisterit: Palvelun käyttäjien ja sidosryhmien edustajien tiedot sisältävä asiakasrekisteri ja markkinointia varten sisältävä markkinointirekisteri.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Rekisterinpitäjä käsittelee Rekisteröityjen ja muiden palveluidensa käyttäjien henkilötietoja sekä muita (ei-henkilökohtaisia) tietoja. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen Rekisterin pitäjän palveluiden ja tuotteiden (mukaan lukien Rekisterinpitäjä verkkosivut ja -palvelut) tarjoamiseen ja käyttämiseen.

Rekisterinpitäjä ei vastaa kolmansien tahojen toimista (mukaan lukien henkilöt, yritykset ja palvelut), kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, Rekisteröidyn heille tarjoaman tiedon käyttämisestä tai mistään tuotteista tai palveluista, joita ne saattavat tarjota. 

Pyydämme Rekisteröityä lukemaan koko tämän asiakirjan ennen kuin käytät Palvelua.

1. Tietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsitellään Palvelun käyttöä, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän lähettämistä varten. Rekisterinpitäjä sitoutuu noudattamaan tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisterinpitäjä pyrkii asianmukaisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä henkilötietoihin, niiden sopimatonta käyttöä ja mahdollista epätarkkuutta. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista.

2. Kerätyt tiedot, tietolähteet ja tietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia tässä tietosuojaselosteessa selostettuihin tarkoituksiin.

RekisterinpitäjänRekisterissä ylläpidetään Rekisteröityjen seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

-        nimi- ja osoitetiedot;

-        organisaatio ja asema;

-        puhelinnumerot;

-        sähköpostiosoite;

-        IP-osoite;

-        yhteysloki

-        palvelun käyttäjien ja sidosryhmien edustajien väliset puhelut;

-        muut Käyttäjien suostumuksella saadut tiedot. 

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti Rekisteröidyltä itseltään Palvelun käytön yhteydessä tai muun kontaktoinnin yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta ja julkisista rekistereistä.

Rekisterinpitäjä kerää myös tietoja teknisesti, Palvelua käytetään. Tämä tieto saattaa sisältää Käyttäjän IP-osoitteen sekä Käyttäjän pyyntöjen ja toimintojen ajankohdat Palvelussa.

Parantaakseen palvelua Rekisterinpitäjä voi myös käyttää työkaluja tai kolmansien tahojen analytiikkaohjelmistoa kerätäkseen ja käyttääkseen tietoja, joita ei yhdistetä yksittäiseen asiakkaaseen.

IP-osoitteet, käyttöjärjestelmät, kirjautumisajankohdat, selaintyypit ja kieli sekä ohjaavan verkkosivuston osoite voidaan kerätä automaattisesti. Rekisterinpitäjä voi käyttää tätä informaatiota tarkkaillakseen ja analysoidakseen palveluiden käyttöä.

Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai Rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

3. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolien käyttöön lain tai osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Rekisterinpitäjä voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottotietoyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja palvelunmääräys niin vaatii, taikka Palveluiden yleisten sopimusehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista sijaitsee fyysisesti Rekisterinpitäjän ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkoisia palveluntarjoajia palvelun teknisten ratkaisujen toteuttamiseksi, kuten sähköpostipalvelun tarjoajia, maksupalvelujen tarjoajia ja tietojen analysoijia. Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää henkilötietoja tarpeen mukaan edellä mainituille palveluntarjoajille, jotta ne voivat tarjota palvelujaan Rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi jakaa henkilötietoja esimerkiksi liiketoimintamme kaupan tai vastaavan yritysjärjestelyn yhteydessä. Tilastollisia tai anonyymejä tietoja Rekisteröidystä voidaan luovuttaa esimerkiksi mainostajille, liikekumppaneille ja muille kolmansille tahoille.

 4. Evästeet ja muut seurantatyökalut

 Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan Palvelu tekniseksi toteuttamiseksi väliaikaisia evästeitä (cookie). Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Rekisterinpitäjä voi käyttää evästeitä ja muita vastaavia seurantatekniikoita tunnistaakseen ja seuratakseen internetsivustonsa vierailijoita, heidän palveluiden käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan parantaakseen palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen palveluita edelleen. Käyttäjät voivat estää evästeet säätämällä heidän selaimensa tai laitteensa. Tällöin osa verkkopalveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla.

Palvelun käytöstä kerätään tietoja Google Analytics –ohjelmalla ja muilla analyysipalveluohjelmilla, jotka myös käyttävät evästeitä.

Rekisterinpitäjän verkkosivuilla voi olla kolmansien osapuolten toteuttamaa mainontaa. Tällaiset mainosverkostot voivat käyttää omia evästeitään. Verkkopalveluiden yhteydessä hyödynnetään omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita ei-henkilökohtaisia tietojen keräämiseen.

5. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Rekisterissä olevat tiedot. Kun henkilö haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi Rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Rekisterinpitäjä tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

6. Muutokset

Rekisterinpitäjä voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kaikki muutokset tullaan päivittämään Rekisterinpitäjän verkkosivustolle. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta rekisteröityjen oikeuksiin ilman heidän hyväksyntäänsä

7. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö:

Rekisteröidyllä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys Rekisterinpitäjään alla olevaan osoitteeseen.

Barona Technologies Oy

Y-tunnus: 27100714

Osoite: Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki                                                    

Puhelin: 020 198 3460 / 050 410 8709

Fax: -                         

E-mail: huda@tulka.com  

www: www.tulka.com           

Yhteyshenkilö: Huda Elwan

 

New Page


SCROLL DOWN

New Page