Tulkan käyttöehdot yritysasiakkaille

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tulkan Palvelun yritysasiakkaisiin. Nämä ehdot ovat osa Asiakkaan ja Tulkan välistä Sopimusta. Mikäli näiden ehtojen ja Tilauksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan Tilausta.

1. Määritelmät

”Asiakas” tarkoittaa Tilauksessa määriteltyä yritystä tai yhteisöä, joka on tilannut Palvelun käyttöönsä Tulkalta.

”Asiakasdata” tarkoittaa materiaalia tai tietoa, jota Käyttäjät lisäävät Palveluun.

”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

”Käyttäjä” tarkoittaa Asiakkaan työntekijää, jolle on Tilauksen perusteella avattu käyttäjätili Palveluun Palvelun käyttämiseksi.

”Kokeilujakso” tarkoittaa Asiakkaan ja Tulkan välillä erikseen sovittua veloituksetonta Palvelun kokeilujaksoa.

”Laitteet” tarkoittaa Tulkan Asiakkaan käyttöön sopimuskaudeksi vuokraamia Tilauksessa eriteltyjä laitteita ja yhteyksiä (esim. puhelimia ja datapakettia), joiden avulla Asiakas voi käyttää Palvelua.

”Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta tai Tulkaa (yhdessä ”Osapuolet”).

”Palvelu” tarkoittaa Tulkan tarjoamaa on-demand -tulkkaukseen tarkoitettua älypuhelinapplikaatiota ja sen videopuhelutoiminnon kautta toteutettavaa Tulkkien suorittamaa tulkkausta.

”Sopimus” tarkoittaa näitä yleisiä ehtoja sekä Osapuolten välistä Tilausta.

”Tilaus” tarkoittaa Asiakkaan tekemää ja Tulkan hyväksymää kirjallista tai sähköistä tilausta Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle, mukaan lukien Tulkan verkkosivuilla tehdyt tilaukset.

”Tulka” tarkoittaa Tulka Oy:tä (2757909-1).

”Tulkki” tarkoittaa Tulkan Tulkkia, joka suorittaa Asiakkaan Palvelun kautta tilaaman tulkkauksen.

2. Tulkan Palvelu

2.1. Käyttäjä voi tilata Palvelun kautta tulkkausta Tulkalta. Asiakas ymmärtää, että kyseessä on vielä kehitysvaiheessa oleva palvelu ja Palvelu ei vielä vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan (mm. tekninen luotettavuus) lopullista palvelua.

2.2. Tulkkausta tilataan Käyttäjän toimesta Palvelun välityksellä valitsemalla haluttu tulkkauskieli ja painamalla Palvelussa olevaa nappia. Pyyntö tavoittaa kaikki tulkkaustilanteeseen soveltuvat ja käytettävissä olevat Tulkit (mikäli näitä on saatavilla), joista nopein vastaa pyyntöön Palvelun kautta. Tulkit valitaan Tulkan tulkkiyhteisöstä Käyttäjän Palveluun syöttämien tietojen perusteella.

2.3. Tulkkauksen suorittamiseen käytetään Palvelun kautta välittyvää videokuvaa ja ääntä.

2.4. Tulkkauksen jälkeen sekä Tulkki että Käyttäjä voivat arvostella tulkkauksen onnistumisen viiden tähden asteikolla. Tulka ryhtyy välittömästi lisäperehdytys- ja muihin toimenpiteisiin, mikäli Asiakasta palveleva Tulkki saa suorittamastaan tulkkauksesta toistuvasti arvosanaksi vähemmän kuin neljä tähteä.

2.5. Käyttäjän tulee heti tulkkaustilanteen alussa antaa Tulkille kaikki tulkkauksen tekemiseen tarvittavat tiedot siten, että Tulkki pystyy Käyttäjää mahdollisimman hyvin auttamaan.

2.6. Käyttäjä huomioi, että Tulkilla on oikeus kieltäytyä tulkkauksesta (esimerkiksi esteellisyystilanteessa).

2.7. Tulka toimittaa sovitut Laitteet Asiakkaalle Osapuolten sopimalla tavalla. Tulka vuokraa Laitteet Asiakkaan käyttöön Sopimuskauden aikana Tilauksessa sovittuja hintoja vastaan. Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että Laitteiden omistusoikeus ei siirry Asiakkaalle.

2.8. Käyttäjät saavat käyttää Laitteita vain Palvelun käyttämiseen, eikä Laitteita saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että Laitteita käytetään ja sitä säilytetään asianmukaisesti ja huolehtia, että Asiakkaan käyttöön annetut Laitteet eivät vahingoitu vuokra-aikana tai Laitteiden palautuksessa Tulkalle.

2.9. Osapuolet voivat sopia veloituksettomasta Kokeilujaksosta Tilauksella. Kokeilujakson aikana Asiakas voi kokeilla Palvelun käyttöä veloituksetta tämän Sopimuksen mukaisin ehdoin. Asiakas huomioi, että Kokeilujakson aikana Asiakkaan käytössä olevat Tulkit eivät välttämättä ole samoja kuin Palvelun varsinaisen tilausjakson aikana.

3. Käyttöoikeus Palveluun

3.1. Asiakkaalla on oikeus tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti käyttää Palvelua Sopimuksen voimassaoloaikana.

3.2. Asiakkaan tulee käyttää Palvelua vain Tulkan tarjoamien käyttöliittymien kautta tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin eikä Asiakkaan ei tule kopioida tai äänittää Palvelua tai sen sisältöä (esimerkiksi tulkkauksia).

3.3. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai levittää Palvelua, sen sisältöä tai sen osaa. Immateriaalioikeudet Palveluun ja Palvelun käyttöanalytiikkaan kuuluvat Tulkalle. Sopimuksella ei siirretä Tulkan Palveluun liittyviä Immateriaalioikeuksia tai muita Immateriaalioikeuksia Asiakkaalle.

3.4. Asiakas on vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden kustannuksista, elleivät Osapuolet ole sopineet tällaisten Laitteiden vuokraamisesta Asiakkaalle.

3.5. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua tai Laitteita laittomaan tai luvattomaan toimintaan.

3.6. Asiakkaan ei tule käyttää Palvelua tai Laitteita minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

3.7. Palvelun kautta tehdyistä tulkkauksista Palvelu tallentaa laadunvalvonta-, laskutus- ja analytiikkatarkoituksiin tiedot Tulkista, Käyttäjästä sekä tulkkauksen kestosta ja ajankohdasta.

3.8. Tulka ei tallenna, nauhoita tai valvo Palvelun kautta tehtyjä tulkkauksia.

4. Käyttäjätilit

4.1. Sopimuksen ja käyttöehdot Asiakkaan puolesta allekirjoittava tai muuten hyväksyvä henkilö vahvistaa, että tällä on oikeus edustaa Tilauksessa määriteltyä Asiakasta.

4.2. Tulka luo Asiakkaalle sovitun määrän käyttäjätilejä Palvelun käyttöä varten.

4.3. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan käyttäjätileillä Palveluta käyttävät Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja.

4.4. Asiakas ei saa antaa Palvelun käyttäjätilejään tai Laitteita kolmansien käyttöön. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, joita Asiakkaan käyttäjätilejä käyttäen tehdään Palvelussa ja Laitteiden avulla.

4.5. Asiakkaan tulee estää käytössään olevan Palveluun liittyvien käyttäjätilien ja Laitteiden luvaton käyttö ja pidettävä kirjautumistiedot salassa.

4.6. Asiakkaan on ilmoitettava Tulkalle välittömästi, mikäli käyttäjätilejä tai Laitteita on käytetty luvattomasti.

4.7. Asiakkaan on ilmoitettava Tulkalle oikeat ja ajantasaiset tiedot, joita tarvitaan käyttäjätilien luomiseen, asiakasyhteydenpitoon ja laskuttamiseen. Asiakkaan on ilmoitettava Tulkalle välittömästi, mikäli nämä tiedot muuttuvat.

5. Asiakasdata

5.1. Immateriaalioikeudet Asiakasdataan kuuluvat Asiakkaalle. Tulkalla on oikeus käyttää Asiakasdataa Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaalla on tarvittavat oikeudet käyttää Asiakasdataa tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

5.2. Tulkalla on oikeus laatia anonymisoitua käyttödataa ja tilastodataa Asiakasdatasta. Kaikki oikeudet tällaiseen anonymisointuun dataan kuuluvat Tulkalle.

6. Henkilötiedot

6.1. Tulka kerää Asiakasta koskevia Asiakkaan tilausta ja Tulka-palveluiden käyttöä koskevia henkilötietoja, joita Tulka tarvitsee Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle ja muihin Tulkan tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa sähköpostiosoitteet ja maksutiedot. Tulka käsittelee näitä tietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

6.2. Mikäli Asiakasdata sisältää henkilötietoja, Asiakas on näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä ja mikäli Tulka käsittelee näitä henkilötietoja, käsittelee Tulka niitä Asiakkaan lukuun.

6.3. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ja Asiakkaan puolesta toimivat henkilöt käsittelevät ja käsittelevät henkilötietoja henkilötietolain ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien, asetusten ja direktiivien mukaisesti.

6.4. Mikäli Tulka käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun:

a) Henkilötietoja voidaan Palveluiden tarjoamiseksi siirtää ETA-alueen ulkopuolelle. Kaikki henkilötietojen siirrot ETA-alueen ulkopuolelle on toteutettava voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti;

b) Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötiedot Tulkalle siten, että Tulka voi laillisesti käyttää, käsitellä ja siirtää henkilötietoja tämän Sopimuksen mukaisesti Asiakkaan lukuun;

c) Ellei toisin sovita, Asiakas valtuuttaa Tulkan käyttämään alihankkijoita tietojenkäsittelytoimenpiteisiin tämän Sopimuksen mukaisiin käsittelytarkoituksiin;

d) Asiakas vastaa siitä, että on voimassa olevan lain mukaisesti informoinut rekisteröityjä ja kolmansia tämän Sopimuksen mukaisesta Tulkan henkilötietojen käsittelystä ja tarvittaessa saanut suostumuksen henkilötietojen tämän Sopimuksen mukaiseen käsittelyyn, mikäli tämä on voimassa olevan lainsäädännön mukaan tarpeen;

e) Tulka varmistaa, että sen työntekijät ja muut henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet pitämään tiedot salassa;

f) Tulka avustaa Asiakasta tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein mahdollisuuksiensa rajoissa vastaamaan rekisteröityjen tietopyyntöihin ja huolehtimaan muista rekisteröityjen lain mukaisista oikeuksista. Asiakas sitoutuu ensisijaisesti käyttämään Palvelun toiminnallisuuksia rekisteröityjen oikeuksista huolehtiessaan. Mikäli rekisteröidyn oikeuksista ei voi huolehtia Palvelun toiminnallisuuksia käyttäen, Tulkalla on oikeus veloittaa kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukainen tuntihinta Asiakkaalta Asiakkaan avustamisesta tämän kohdan mukaisesti;

g) Tulka avustaa Asiakasta lainmukaisten tietoturvallisuusvelvollisuuksien noudattamisessa, tietosuojaa koskevan vaikutusarvioinnin laatimisessa, tietoturvaloukkauksista ilmoittamisessa ja tietosuojaviranomaisen ennakkokuulemisessa ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Tulkan saatavilla olevat tiedot. Tulkalla on oikeus veloittaa hinnastonsa mukainen tuntihinta Asiakkaalta Asiakkaan avustamisesta tämän kohdan mukaisesti;

h) Tulka toimittaa Asiakkaalle pyydettäessä Tulkan vastuulla olevat tarvittavat tiedot, jotta Asiakas kykenee näyttämään, että tämä on huolehtinut lainmukaisista henkilötietojen käsittelyä koskevista velvoitteistaan. Tulkalla on oikeus veloittaa kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukainen tuntihinta Asiakkaalta Asiakkaan avustamisesta tämän kohdan mukaisesti.

i) Tulka käsittelee henkilötietoja ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja ainoastaan Asiakkaan antaman kirjallisen, lainmukaisen, kohtuullisen ja tämän Sopimuksen mukaisen ohjeistuksen mukaisesti. Asiakkaan ohjeistus on ensisijaisesti annettava Tulkalle Palvelun toiminnallisuuksia käyttäen. Mikäli ohjeistusta ei voi antaa ja noudattaa olemassa olevia Palvelun toiminnallisuuksia käyttäen, on Tulkalla oikeus veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukainen tuntihinta Asiakkaan ohjeistuksen noudattamisesta tämän kohdan mukaisesti;

j) Molemmat Osapuolet huolehtivat teknisin ja hallinnollisin toimenpitein siitä, että henkilötietoja ei käsitellä lain vastaisesti ja huolehtivat siitä, että henkilötietojen lainmukainen tietoturva ei vaarannu;

k) Tulka ilmoittaa sovellettavan tietosuojalain mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä Asiakkaalle kirjallisesti kaikista tietoturvaloukkauksista ja muista Asiakkaan puolesta tehdystä henkilötietojen käsittelystä, jossa tietoturva on vaarantunut tai Tulkalla on syytä uskoa, että tietoturva on voinut vaarantua;

l) Kaikki Tulkan hallussa olevat Asiakasdataan sisältyvät henkilötiedot ovat anonymisoitava tai tuhottava tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen kohtuullisen palautusjakson kuluttua, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä tietojen säilyttämistä; ja

m) Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä noudattaakseen EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679), mikäli tämä soveltuu Tulkan henkilötietojen käsittelyyn Asiakkaan puolesta Sopimuksen voimassaoloaikana.

7. Hinnat ja maksaminen

7.1. Palvelun ja Laitteiden hinnat on määritelty Tilauksessa.

7.2. Arvonlisävero lisätään Asiakkaalta veloitettaviin hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

7.3. Hinnat laskutetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin laskutettavan kuukauden jälkeen Asiakkaan Palvelun käytön ja vuokrattujen Laitteiden mukaan. Maksu tapahtuu Tulkan esittämää laskua vastaan tai automaattisesti Asiakkaan ilmoittamalta luottokortilta.

7.4. Laskujen maksuehto on 14 vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Mikäli Asiakkaan maksua ei ole suoritettu laskun eräpäivään mennessä, Tulkalla on oikeus ilman etukäteisilmoitusta estää Asiakkaan pääsy Palveluun.

7.5. Tulkalla on oikeus muuttaa hinnastoaan ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa maksettujen laskutuskausien hintoihin. Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia hintoja, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ennen uusien hintojen voimaantuloa.

8. Keskeytykset ja muutokset

8.1. Tulkalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huoltotoimenpiteiden vuoksi. Mikäli Tulka keskeyttää Palvelun tarjoamisen, Tulka pyrkii ilmoittamaan keskeytyksestä Käyttäjille etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Tulka on saanut tiedon keskeyttämisen syystä.

8.2. Tulka kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa tai poistaa Palvelun eri toimintoja ja ominaisuuksia.

8.3. Tulkalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun ilman etukäteisilmoitusta, mikäli Tulka perustellusti epäilee, että Asiakas on rikkonut Sopimusta.

8.4. Tulka tarjoaa Asiakkaille käyttäjätukea Tulkan verkkosivuilla ilmoitetun mukaisesti. Palvelun ja Laitteiden käyttöön liittyvät kysymykset ja ilmoitukset on ilmoitettava Tulkan käyttäjätukeen.

9. Salassapito

9.1. Kumpikin Osapuoli sitoutuu pitämään salassa tämän Sopimuksen ehdot ja toiselta Osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot sekä olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.2. Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto ja tiedot viimeistään, kun Sopimus päättyy tai pyynnöstä jo aiemmin, jos Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai tietoja Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.3. Tulkkauksessa esiin tulleet luottamukselliset tiedot ja henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Tulkilla ja Tulkalla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaikista luottamuksellisista tiedoista ja henkilötiedosta, joita Tulkki tai Tulka ovat saaneet tietoonsa tulkkauksen yhteydessä. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan tulkkauksen suorittamiseen. Tulkan Tulkit suorittavat tulkkausta ainoastaan tilassa, jossa tulkkauksen salassapito ei vaarannu.

9.4. Tulkki saa keskustella tulkkauksen sisällöstä ainoastaan oman Tulkan tulkkimentorinsa ja Tulkan johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa, aina kuitenkin anonyymisti siten, että tulkattavien henkilöiden tai muiden henkilöiden identiteetti tai muut henkilötiedot pysyvät salassa. Tulkan tulkkimentor ja Tulkan johto ovat sitoutuneet tietoonsa tulleiden tulkkausta koskevien tietojen ehdottomaan salassapitoon.

9.5. Tässä kohdassa sovittu salassapitovelvoite päättyy, kun 5 vuotta on kulunut Sopimuksen päättymisestä, ellei laissa edellytetä pidempää salassapitovelvoitetta. Tulkkauksessa esiin tulleiden luottamuksellisten tietojen salassapitovelvoite on kuitenkin ikuinen.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

10.1. Sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisajasta on sovittu Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisessä Tilauksessa.

10.2. Ellei Tilauksessa ole muuta sovittu:

a. Tämä Sopimus tulee voimaan Sopimuksen hyväksymispäivämäärällä; ja

b. Sopimus on voimassa 12 kuukautta määräaikaisena. Mikäli Osapuolet eivät ole sopineet Kokeilujaksosta, alkaa määräaikainen sopimuskausi tämän Sopimuksen voimaantulopäivämäärästä; ja

c. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 3 kuukauden irtisanomisajalla.

10.3. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti toiselle Osapuolelle.

10.4. Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän sisällä vastaanotettuaan asiaa koskevan korjauskehotuksen toiselta Osapuolelta. Asiakkaan yli 30 päivää ylittävää maksuviivästystä pidetään olennaisena sopimusrikkomuksena.

10.5. Sopimus voidaan kummankin Osapuolen toimesta päättää milloin tahansa mahdollisen Kokeilujakson aikana. Ellei erikseen toisin sovita, on Kokeilujakso 14 päivän mittainen. Mikäli Asiakas ei ole ennen Kokeilujakson päättymistä kirjallisesti irtisanonut Sopimusta, jatkuu Sopimus tämän Sopimuksen mukaisin ehdoin.

10.6. Sopimuksen päättyessä Asiakkaan on lopetettava Palvelun ja Laitteiden käyttö välittömästi ja palautettava kustannuksellaan Laitteet Tulkalle.

11. Vastuunrajoitus

11.1. Palvelu ja Laitteet tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Tulka ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin eikä salassapitovelvollisuuden rikkomiseen.

11.2. Sopimukseen perustuva Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään määrä, jonka Asiakas on maksanut Tulkalle tämän Sopimuksen perusteella vahinkoa edeltävän 12 kuukauden aikana.

11.3. Tulka ei mahdollisen Kokeilujakson aikana vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

12.1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.

12.2. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

13. Sopimuksen muuttaminen

13.1. Tulka voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla Asiakkaalle muuttuneesta Sopimuksesta 30 päivää ennen uuden Sopimuksen voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti, jolloin Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennen muutetun Sopimuksen voimaantuloa.

14. Sopimuksen siirtäminen

14.1. Tulkalla on oikeus siirtää tämä Sopimus ja Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa konserniyhtiölleen tai Tulkan tätä Sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta.

14.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle ilman Tulkan etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

15. Ilmoitukset

15.1. Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä postitse tai sähköpostitse vastaanottavan Osapuolen Tilauksessa mainittuun osoitteeseen. Jos Osapuolen yhteystiedot muuttuvat, on tästä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.

16. Alihankkijat

16.1. Tulkalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun ja Laitteiden tarjoamiseksi.

17. Referenssikäyttö

17.1. Osapuolet voivat käyttää markkinoinnissaan tai muussa toiminnassaan toisen Osapuolen nimeä tai logoa.

18. Sopimuksen tulkitseminen

18.1. Jos tähän Sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän Sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

18.2. Tämä Sopimus muodostaa Osapuolten välisen koko sopimuksen tässä käsitellystä aiheesta.