Tulkan käyttöehdot yritysasiakkaille

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tulkan Palvelun yritysasiakkaisiin. Nämä ehdot ovat osa Asiakkaan ja Tulkan välistä Sopimusta. Mikäli näiden ehtojen ja Tilauksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan Tilausta.

1. Määritelmät

”Asiakas” tarkoittaa Tilauksessa määriteltyä yritystä tai yhteisöä, joka on tilannut Palvelun käyttöönsä Tulkalta.

”Asiakasdata” tarkoittaa materiaalia tai tietoa, jota Käyttäjät lisäävät Palveluun.

”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

”Käyttäjä” tarkoittaa Asiakkaan työntekijää, jolle on Tilauksen perusteella avattu käyttäjätili Palveluun Palvelun käyttämiseksi.

”Kokeilukäyttö” tarkoittaa Asiakkaan ja Tulkan välillä erikseen sovittua veloituksetonta Palvelun kokeilukäyttöä.

”Laitteet” tarkoittavat Tulkan Asiakkaan käyttöön sopimuskaudeksi vuokraamia Tilauksessa eriteltyjä laitteita ja yhteyksiä (esim. puhelimia ja datapakettia), joiden avulla Asiakas voi käyttää Palvelua.

”Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta tai Tulkaa (yhdessä ”Osapuolet”).

”Palvelu” tarkoittaa Tulkan tarjoamaa on-demand -tulkkaukseen tarkoitettua älylaiteapplikaatiota (ja/tai selainversiota ja/tai muuta versiota) ja sen video- tai ääniyhteyden kautta toteutettavaa Tulkkien suorittamaa tulkkausta.

”Sopimus” tarkoittaa näitä yleisiä ehtoja sekä Osapuolten välisiä Tilauksia.

”Tilaus” tarkoittaa Asiakkaan tekemää ja Tulkan hyväksymää kirjallista tai sähköistä tilausta Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle, mukaan lukien Tulkan verkkosivuilla tehdyt tilaukset.

”Tulka” tarkoittaa Tulka Oy:tä (2757909-1).

”Tulkki” tarkoittaa Tulkan tulkkia, joka suorittaa Asiakkaan Palvelun kautta tilaaman tulkkauksen.

2. Túlkan Palvelu

2.1 Käyttäjä voi tilata Palvelun kautta tulkkausta Tulkalta. Asiakas ymmärtää, että kyseessä on vielä kehitysvaiheessa oleva palvelu ja Palvelu ei vielä vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan (mm. tekninen luotettavuus) lopullista palvelua.

2.2 Tulkkausta tilataan Käyttäjän toimesta Palvelun välityksellä valitsemalla haluttu tulkkauskieli ja painamalla Palvelussa olevaa nappia. Pyyntö tavoittaa kaikki tulkkaustilanteeseen soveltuvat ja käytettävissä olevat Tulkit (mikäli näitä on saatavilla). Tulkki valitaan Tulkan tulkkiyhteisöstä Käyttäjän Palveluun syöttämien tietojen perusteella.

2.3 Tulkkauksen suorittamiseen käytetään Palvelun kautta välittyvää videokuvaa ja/tai ääntä.

2.4 Tulkkauksen jälkeen sekä Tulkki että Käyttäjä voivat arvostella tulkkauksen onnistumisen viiden tähden asteikolla. Tulka ryhtyy välittömästi lisäperehdytys- ja/tai muihin toimenpiteisiin, mikäli Asiakasta palveleva Tulkki saa suorittamastaan tulkkauksesta toistuvasti arvosanaksi vähemmän kuin neljä tähteä.

2.5 Käyttäjän tulee heti tulkkaustilanteen alussa antaa Tulkille kaikki tulkkauksen tekemiseen tarvittavat tiedot siten, että Tulkki pystyy Käyttäjää mahdollisimman hyvin auttamaan

2.6 Käyttäjä huomioi, että yksittäisellä Tulkilla on oikeus kieltäytyä tulkkauksesta (esimerkiksi esteellisyystilanteessa).

2.7 Tulka toimittaa sovitut Laitteet Asiakkaalle Osapuolten sopimalla tavalla. Tulka vuokraa Laitteet Asiakkaan käyttöön Sopimuskauden aikana Tilauksessa sovittuja hintoja vastaan. Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että Laitteiden omistusoikeus ei siirry Asiakkaalle.

2.8 Käyttäjät saavat käyttää Laitteita vain Palvelun käyttämiseen, eikä Laitteita saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että Laitteita käytetään ja niitä säilytetään asianmukaisesti ja huolehtia, että Asiakkaan käyttöön annetut Laitteet eivät vahingoitu vuokra-aikana tai Laitteiden palautuksessa Tulkalle vuokra-ajan päätyttyä.

2.9 Osapuolet voivat sopia Kokeilukäytöstä Tilauksella. Asiakas huomioi, että Kokeilukäytössä Asiakkaan käytössä olevat Tulkit eivät välttämättä ole samoja kuin Palvelun varsinaisen tilausjakson aikana.

3. Käyttöoikeus Palveluun

3.1 Asiakkaalla on oikeus tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti käyttää Palvelua Sopimuksen voimassaoloaikana.

3.2 Asiakkaan tulee käyttää Palvelua vain Tulkan tarjoamien käyttöliittymien kautta tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin eikä Asiakkaan ei tule kopioida tai äänittää Palvelua tai sen sisältöä (esimerkiksi tulkkauksia).

3.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai levittää Palvelua, sen sisältöä tai sen osaa. Immateriaalioikeudet Palveluun ja Palvelun käyttöanalytiikkaan kuuluvat Tulkalle. Sopimuksella ei siirretä Tulkan Palveluun liittyviä Immateriaalioikeuksia tai muita Immateriaalioikeuksia Asiakkaalle.

3.4 Asiakas on vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden kustannuksista.

3.5 Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua tai Laitteita laittomaan tai luvattomaan toimintaan.

3.6 Asiakkaan ei tule käyttää Palvelua tai Laitteita minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

3.7 Palvelun kautta tehdyistä tulkkauksista Palvelu tallentaa laadunvalvonta-, laskutus- ja analytiikkatarkoituksiin tiedot muun muassa Tulkista, Käyttäjästä sekä tulkkauksen kestosta ja ajankohdasta.

3.8 Tulka ei tallenna, nauhoita tai valvo Palvelun kautta tehtyjä tulkkauksia.

4. Käyttäjätilit

4.1 Sopimuksen ja käyttöehdot Asiakkaan puolesta allekirjoittava tai muuten hyväksyvä henkilö vahvistaa, että tällä on oikeus edustaa Tilauksessa määriteltyä Asiakasta.

4.2 Tulka luo Asiakkaalle sovitun määrän käyttäjätilejä Palvelun käyttöä varten. Kokeilukäyttöä varten luodaan ainoastaan yksi (1) käyttäjätili.

4.3 Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan käyttäjätileillä Palveluta käyttävät Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja.

4.4 Asiakas ei saa antaa Palvelun käyttäjätilejään tai Laitteita kolmansien käyttöön. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, joita Asiakkaan käyttäjätilejä käyttäen tehdään Palvelussa ja Laitteiden avulla.

4.5 Asiakkaan tulee estää käytössään olevan Palveluun liittyvien käyttäjätilien ja Laitteiden luvaton käyttö ja pidettävä kirjautumistiedot salassa.

4.6 Asiakkaan on ilmoitettava Tulkalle välittömästi, mikäli käyttäjätilejä tai Laitteita on käytetty luvattomasti.

4.7 Asiakkaan on ilmoitettava Tulkalle oikeat ja ajantasaiset tiedot, joita tarvitaan käyttäjätilien luomiseen, asiakasyhteydenpitoon ja laskuttamiseen. Asiakkaan on ilmoitettava Tulkalle välittömästi, mikäli nämä tiedot muuttuvat.

5. Asiakasdata

5.1 Immateriaalioikeudet Asiakasdataan kuuluvat Asiakkaalle. Tulkalla on oikeus käyttää Asiakasdataa Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakasdataa voidaan lainmukaisesti käyttää tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötiedot

6.1 Tulka kerää Asiakkaan tilausta ja Palvelun käyttöä koskevia henkilötietoja, joita Tulka tarvitsee Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle ja muihin Tulkan tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimet, yhteystiedot ja maksutiedot. Tulka käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteensa mukaisesti.

6.2 Mikäli Asiakasdata sisältää henkilötietoja, on Asiakas tietojen rekisterinpitäjä ja Tulka käsittelee, tarjoamalla Asiakkaalle Palvelun, näitä henkilötietoja Asiakkaan lukuun käsittelijänä Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi Asiakkaan asiakkaita tai työntekijöitä koskevat tiedot, jotka sisältyvät Asiakasdataan (esim. yhteystietoja).

6.3 Mikäli Tulka käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun:

a) Asiakas toimii EU:n asetuksen 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (”Tietosuoja-asetus”) ja/tai minkä tahansa muun soveltuvan kansallisen tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja on vastuussa henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja käyttämisen laillisuudesta, henkilötietojen tarkkuudesta sekä tietojen kohteena olevien yksilöiden oikeuksien suojaamisesta. Asiakkaan tulee informoida kyseessä olevia rekisteröityjä Tulkan suorittamasta henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa sekä hankkia näiden rekisteröityjen suostumus, mikäli se on tarpeen.

b) Asiakas on tietoinen siitä, että Palveluiden luonteen vuoksi Tulka ei voi valvoa eikä Tulkalla ole velvollisuutta varmentaa tai verifioida henkilötietoja, jotka Asiakas siirtää Tulkan käsiteltäväksi Asiakkaan käyttäessä Palvelua.

c) Tulka ei saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Palveluiden tarjoamiseen. Tulkan tulee käsitellä henkilötietoja tämän Sopimuksen ja Asiakkaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan ohjeiden tulee olla liiketoiminallisesti kohtuullisia, niiden tulee noudattaa soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja olla yhdenmukaisia tämän Sopimuksen kanssa. Mikäli Tulka havaitsee minkä tahansa Asiakkaan antaman ohjeen olevan EU:n tai muun soveltuvan tietosuojalain vastainen, Tulka ei ole velvollinen noudattamaan kyseistä ohjetta.

d) Ottaen huomioon vallitsevan teknologisen kehitystason, käyttöönottokustannukset sekä Tulkan suorittaman käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoituksen sekä rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, Tulka toteuttaa riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä ja vahingoittumiselta sekä erityisesti vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovutukselta tai pääsyltä.

e) Vastatakseen tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan käyttävien yksilöiden pyyntöihin (tällaisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tiedot oikaistuksi tai poistetuiksi), Asiakkaan tulee ensisijaisesti käyttää Palvelun toimintoja. Mikäli Asiakas tarvitsee lisäavustusta pyyntöihin vastaamisessa, Tulkan tulee, ottaen huomioon käsittelyn luonne, avustaa Asiakasta liiketoiminnallisesti kohtuullisella tavalla ja ilman aiheetonta viivytystä. Tulkan tulee lisäksi avustaa Asiakasta liiketoiminnallisesti kohtuullisella tavalla, ottaen huomioon käsittelyn luonne sekä Tulkan saatavilla olevat tiedot, varmistettaessa, että Asiakas noudattaa soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä asetettuja turvallisuus- ja tietosuoja-arviointien suorittamiseen, tietoturvaloukkauksia koskeviin ilmoituksiin sekä toimivaltaisten valvontaviranomaisten ennakkokuulemiseen liittyviä vaatimuksia. Mikäli avustaminen edellyttää Tulkalta toimenpiteitä, Asiakkaan tulee maksaa Tulkalle kohtuullinen korvaus kyseisten avustamispyyntöjen käsittelemisestä.

f) Lisäksi Tulka takaa, että:

* henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;

* Tulka sisällyttää Asiakkaan lukuun henkilötietoja käsittelevän Alikäsittelijän kanssa tehtyyn sopimukseen ehdot, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaiset tämän Sopimuksen ehtojen kanssa.

g) Asiakas hyväksyy, että Palveluiden tarjoamiseksi Tulka tai Tulkan Alikäsittelijät saattavat käsitellä tai näillä voi olla pääsy henkilötietoihin Asiakkaan sijoittautumisvaltion ulkopuolella. Mikäli käsittely on minkä tahansa EU:n tietosuojasäädöksen alaista ja henkilötietoja siirretään Euroopan Talousalueelta (”ETA”) käsiteltäväksi tai muutoin ETA:n ulkopuoliseen valtioon, jonka Euroopan komissio ei ole tunnustanut tarjoavan riittävää henkilötietojen suojan tasoa, Tulka huolehtii asianmukaisista suojaamistoimenpiteistä Euroopan komission hyväksymin vakiosopimuslausekkein tai käyttäen muita Tietosuoja-asetuksen mukaisia asianmukaisia toimenpiteitä siirtoon liittyen.

h) Asiakkaalla ja Asiakkaan valtuuttamalla auditoijalla on oikeus Tulkan avustuksella tarkastaa Tulkan tämän Sopimuksen mukaiset käsittelytoimet arvioidakseen sitä, miten Tulka ja noudattaa tämän Sopimuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja ja Tulka toimittaa Asiakkaalle tiedot, jotka ovat tarpeen tässä kohdassa 6.3 sovittujen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Asiakas vastaa tällaisesta auditoinnista aiheutuneista omista ja Tulkan kustannuksista.

i) Mikäli auditointi saattaa Tulkan arvion mukaan johtaa Tulkan liikesalaisuuksien paljastumiseen tai Tulkan immateriaalioikeuksien vaarantumiseen, Asiakkaan tulee käyttää auditoinnin suorittamisessa itsenäistä auditoijaa, joka ei ole Tulkan kilpailija, ja asiantuntijan on sitouduttava salassapitoon Tulkan hyväksi.

j) Asiakas antaa Tulkalle yleisvaltuutuksen käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä Palvelun tarjoamisen yhteydessä (”Alikäsittelijät”).

k) Tulka voi vapaasti valita Alikäsittelijät ja vaihtaa niitä. Tulkan on pyynnöstä ilmoitettava Asiakkaalle kulloinkin henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat Alikäsittelijät. Mikäli Alikäsittelijä myöhemmin vaihdetaan tai niitä tulee lisää, Tulkan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta Asiakkaalle. Asiakkaalla on ilmoituksen saatuaan oikeus vaatia Alikäsittelijän vaihtamista toiseen, mikäli Asiakkaalla on kohtuulliset perusteet vastustaa Alikäsittelijän muutosta, josta Tulka on sille ilmoittanut. Mikäli Tulka ei ole halukas vaihtamaan Asiakkaan vastustamaa Alikäsittelijää, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus.

l) Tulkan tulee ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti kaikista henkilötietoihin liittyvistä tietoturvaloukkauksista. Tulkan on tehtävä kyseinen ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen havaittuaan. Tulka avustaa kaupallisesti kohtuullisin toimin Asiakasta tietoturvaloukkauksen haittavaikutusten lieventämisessä ottaen huomioon Tulkan käsittelyn luonteen ja Tulkan saatavilla olevat tiedot.

m) Tulkan tulee poistaa henkilötiedot tallennusvälineiltään pysyvästi kohtuullisen ajan kuluessa tämän Sopimuksen irtisanomisesta tai päättymisestä tai sen jälkeen, kun Asiakas on pysyvästi lopettanut Palvelun käytön, ellei Tulkalla ole lakiin perustuvaa velvollisuutta säilyttää henkilötietoja.

7. Hinnat ja maksaminen

7.1 Palvelun ja Laitteiden hinnat on määritelty Tilauksessa. Kokeilukäyttö on veloituksetonta.

7.2. Arvonlisävero lisätään Asiakkaalta veloitettaviin hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

7.3. Hinnat laskutetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin laskutettavan kuukauden jälkeen Asiakkaan Palvelun käytön ja vuokrattujen Laitteiden mukaan. Maksu tapahtuu Tulkan esittämää laskua vastaan tai automaattisesti Asiakkaan ilmoittamalta luottokortilta.

7.4. Laskujen maksuehto on 14 vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Mikäli Asiakkaan maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, Tulkalla on oikeus ilman etukäteisilmoitusta estää Asiakkaan pääsy Palveluun.

7.5. Tulkalla on oikeus muuttaa hinnastoaan ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa maksettujen laskutuskausien hintoihin. Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia hintoja, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ennen uusien hintojen voimaantuloa.

8. Keskeytykset ja muutokset

8.1. Tulkalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huoltotoimenpiteiden vuoksi. Mikäli Tulka keskeyttää Palvelun tarjoamisen, Tulka pyrkii ilmoittamaan keskeytyksestä Käyttäjille etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Tulka on saanut tiedon keskeyttämisen syystä.

8.2. Tulka kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa tai poistaa Palvelun eri toimintoja ja ominaisuuksia.

8.3. Tulkalla on oikeus estää Asiakkaan tai Käyttäjän pääsy Palveluun ilman etukäteisilmoitusta, mikäli Tulka perustellusti epäilee, että Asiakas tai Käyttäjä on rikkonut Sopimusta.

8.4. Tulka tarjoaa Asiakkaille käyttäjätukea Tulkan verkkosivuilla ilmoitetun mukaisesti. Palvelun ja Laitteiden käyttöön liittyvät kysymykset ja ilmoitukset on ilmoitettava Tulkan käyttäjätukeen.

9. Salassapito

9.1. Kumpikin Osapuoli sitoutuu pitämään salassa toiselta Osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot sekä olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.2. Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto ja tiedot viimeistään, kun Sopimus päättyy tai pyynnöstä jo aiemmin, jos Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai tietoja Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.3. Tulkkauksessa esiin tulleet luottamukselliset tiedot ja henkilötiedot ovat salassa pidettäviä̈. Tulkilla ja Tulkalla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaikista luottamuksellisista tiedoista ja henkilötiedosta, joita Tulkki tai Tulka ovat saaneet tietoonsa tulkkauksen yhteydessä̈. Näitä̈ tietoja saa käyttää̈ ainoastaan tulkkauksen suorittamiseen. Tulkan Tulkit suorittavat tulkkausta ainoastaan tilassa, jossa tulkkauksen salassapito ei vaarannu.

9.4. Tulkki saa keskustella tulkkauksen sisällöstä̈ ainoastaan oman Tulkan tulkkimentorinsa ja Tulkan johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa, aina kuitenkin anonyymisti siten, että̈ tulkattavien henkilöiden tai muiden henkilöiden identiteetti tai muut henkilötiedot pysyvät salassa. Tulkan tulkkimentorit ja Tulkan johto ovat sitoutuneet tietoonsa tulleiden tulkkausta koskevien tietojen salassapitoon.

9.5. Tässä̈ kohdassa sovittu salassapitovelvoite päättyy, kun 5 vuotta on kulunut Sopimuksen päättymisestä̈, ellei laissa edellytetä̈ pidempää̈ salassapitovelvoitetta. Tulkkauksessa esiin tulleiden luottamuksellisten tietojen salassapitovelvoite on kuitenkin ikuinen.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

10.1. Sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisajasta on sovittu Asiakkaan ja Tulkan välisessä Tilauksessa.

10.2. Ellei Tilauksessa ole muuta sovittu, tämä Sopimus tulee voimaan Sopimuksen hyväksymispäivämäärällä ja on voimassa 12 kuukautta määräaikaisena. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 3 kuukauden irtisanomisajalla.

10.3. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kokeilukäytön aikana Sopimus voidaan kummankin Osapuolen toimesta päättää milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa, eikä yllä kohdassa 10.2 sovittua määräaikaista sopimuskautta tai irtisanomisaikaa sovelleta.

10.4. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) toiselle Osapuolelle.

10.5. Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän sisällä vastaanotettuaan asiaa koskevan korjauskehotuksen toiselta Osapuolelta. Asiakkaan yli 30 päivää ylittävää maksuviivästystä pidetään olennaisena sopimusrikkomuksena.

10.6. Sopimuksen päättyessä Asiakkaan on lopetettava Palvelun ja Laitteiden käyttö välittömästi ja palautettava kustannuksellaan Laitteet Tulkalle.

11. Vastuunrajoitus

11.1. Palvelu ja Laitteet tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.

11.2. Sopimukseen perustuva Tulkan vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään määrä, jonka Asiakas on maksanut Tulkalle tämän Sopimuksen perusteella vahinkoa edeltävän 6 kuukauden aikana.

11.3. Tulka ei Kokeilukäytön aikana vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

12.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.

12.2 Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

13. Sopimuksen muuttaminen

13.1. Tulka voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla Asiakkaalle muuttuneesta Sopimuksesta 30 päivää ennen uuden Sopimuksen voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti, jolloin Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennen muutetun Sopimuksen voimaantuloa ilmoittamalla asiasta Tulkalle kirjallisesti.

14. Sopimuksen siirtäminen

14.1 Tulkalla on oikeus siirtää tämä Sopimus ja Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa konserniyhtiölleen tai Tulkan tätä Sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta.

14.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle ilman Tulkan etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

15. Ilmoitukset

15.1 Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä postitse tai sähköpostitse vastaanottavan Osapuolen Tilauksessa mainittuun osoitteeseen. Jos Osapuolen yhteystiedot muuttuvat, on tästä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.

16. Alihankkijat

16.1 Tulkalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun ja Laitteiden tarjoamiseksi.

17. Referenssikäyttö

17.1 Osapuolet voivat käyttää markkinoinnissaan tai muussa toiminnassaan toisen Osapuolen nimeä tai logoa, pois lukien tilanteet, jossa Palvelu on ainoastaan Kokeilukäytössä.

18. Sopimuksen tulkitseminen

18.1 Jos tähän Sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän Sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

18.2 Tämä Sopimus muodostaa Osapuolten välisen koko sopimuksen tässä käsitellystä aiheesta.


TIETOSUOJASELOSTE

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Tulka Oy:n (”Tulka” tai ”me”) palveluiden ja verkkosivujen (”Palvelut”) käyttäjä- ja asiakasrekisteriin sekä markkinointirekisteriimme.

Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, miten me käsittelemme Palveluidemme käyttäjiä sekä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme edustajia (kaikki edellä mainitut jäljempänä ”Asiakkaat”) koskevia henkilötietoja.

Osaan palveluistamme saattaa soveltua erillinen tietosuojaseloste. Mikäli erillistä tietosuojaselostetta sovelletaan tiettyyn palveluun, julkaisemme selosteen kyseisen palvelun yhteydessä.

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on saatavilla https://tulka.com/fi/kayttoehdot-tietosuojaseloste/. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Asiakkaiden tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka Tulka suorittaa rekisterinpitäjänä. Tulka voi käsitellä tiettyjä henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä, jolloin kyseinen asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi. Tässä tapauksessa tällaista tietojen käsittelyä koskee asiakkaan tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän tietojen käsittelystä.

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Nimi: Tulka Oy
Y-tunnus: 2757909-1
Postiosoite: Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki
Sähköpostiosoite: huda@tulka.com
www.tulka.com

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme kahdentyyppisiä tietoja Asiakkaista: (i) Asiakastietoja; sekä (ii) Analytiikkatietoja. Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä Asiakastietoihin. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja.

Tulka kerää ja käsittelee seuraavia Asiakastietoja: (i) nimi ja yhteystiedot (ml. käyttäjätunnukset); (ii) organisaatio ja asema; (iii) puhelinnumero; (iv) sähköpostiosoite; (v) yhteydenpito; (vi) laskutus- ja maksutiedot; (vii) tiedot koskien tilaustasi ja Palveluiden käyttöäsi tai kiinnostuksesi Palveluistamme (iix) markkinointikiellot ja markkinointisuostumukset.

Suurin osa Asiakastiedoista saadaan suoraan Asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun käytön aikana. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta ja julkisista rekistereistä.

Analytiikkatiedot, joita keräämme ja käsittelemme Palveluidemme käytön yhteydessä sisältävät seuraavia tietoja: (i) Asiakkaan IP-osoite; (ii) Asiakkaan päätelaite ja laitteen tunniste; (iii) käyttöjärjestelmät; (iv) vierailuajankohdat; (v) selaintyyppi ja versio; (vi) kieliasetus.

Evästeet

Tulka voi käyttää Analytiikkatiedon keräämiseen evästeitä ja muita teknologioita kun vierailet Palveluissamme.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden Palveluiden käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Palveluitamme ja paremmin palvelemaan Asiakkaitamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Huomaathan, että jotkin Palveluidemme osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Verkkoanalytiikkapalvelut

Palvelumme käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palvelujamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus JA peruste

Tarkoitukset

Tulka käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Tarjotaksemme Palveluitamme ja täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme Palveluita Asiakkaillemme sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme. Henkilötietoja voidaan käyttää sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi Asiakasta kohtaan. Voimme käyttää tietoja esimerkiksi tarjotaksemme Palveluiden keskeisiä toimintoja sekä tarjotaksemme pääsyn Palveluihin. Mikäli Asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Asiakasviestintään ja markkinointiin

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Asiakkaisiimme Palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme Asiakkaille Palveluita koskevista muutoksista sekä markkinoidaksemme palveluitamme.

Laadun parantamiseksi ja kehityssuuntauksien analysoimiseksi

Voimme käsitellä Palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme Palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Palveluiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan sekä lainmukaiset velvollisuutemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

Joissain Palveluiden osissa Asiakkailta saatetaan pyytää suostumus henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

SIIRTO EUROOPAN ULKOPUOLISIIN VALTIOIHIN

Säilytämme henkilötietojasi ensisijaisesti Euroopan talousalueella. Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla. Me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja valtioihin, tai saada niihin pääsyn Euroopan talousalueen tai asuinvaltiosi ulkopuolisissa valtioissa.

Suoritamme toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä niillä lainkäyttöalueilla, joilla henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

Lisätietoa liittyen henkilötietojen siirtoihin voit pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllämainittuja yhteystietoja käyttäen.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Emme jaa henkilötietoja Tulkan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta

Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Palveluiden suorittamiseksi, Tulka on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Tulkan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Tulkan tai Asiakkaidemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Asiakkaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja. Muistathan, että luovuttaessasi henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi sivustollamme olevan linkin kautta, henkilötietojen käsittely perustuu tavallisesti kyseisen kolmannen osapuolen omaan dokumentaatioon ja standardeihin.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Tulka on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Asiakkaille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja Tulkan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen Asiakkaan nimenomainen suostumus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

SÄILYTYSAIKA

Tulka ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista Palveluiden tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

Palveluiden käyttöäsi koskevat Asiakastiedot hävitetään lähtökohtaisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun olet lopettanut Palveluidemme käytön. Säilytämme Asiakastietoja niin kauan, kun Asiakas on Palveluidemme rekisteröitynyt käyttäjä taikka niin kauan, kun laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin lainmukainen syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyn, sisäisen raportoinnin, markkinoinnin tai tilinpitovelvollisuuden vuoksi.

Analytiikkatiedot poistetaan vain, jos käyttäjä pystytään tunnistamaan niistä. Poistaminen tapahtuu henkilötietojen poistamisen yhteydessä.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Asiakas voi ottaa meihin yhteyttä ja me ilmoitamme, mitä Asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja olemme keränneet.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit korjata tai päivittää joitakin sinua koskevia henkilötietojasi Palveluiden käyttäjätilisi kautta.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Asiakas voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa

Asiakas voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tietojen käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastustamisesi jälkeen.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Asiakas voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsittelyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Rajoituspyyntö saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Asiakkaan koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Asiakkaan henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

SUORAMARKKINOINTI

Huolimatta mahdollisista ennakolta annetuista suoramarkkinointia koskevista suostumuksista, Asiakkaalla on oikeus kieltää meitä käyttämästä Asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, taikka käyttämällä Palvelun toimintoja tai suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

VALITUKSEN TEKEMINEN

Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle.

TIETOTURVALLISUUS

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti Palveluamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Asiakkaiden yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Asiakkaille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.